GUARDIAN

В Украине запущены первые страховые продукты для дронов. Страховая компания «ГАРДИАН», в сотрудничестве с Drone.UA, разработала и запустила новый страховой продукт «ДРОН», который включает в себя страхование ответственности и убытков в ситуациях с участием дронов

Страховые программы представляют из себя страхование ответственности предприятия за использование дронов, оператора перед предприятием за убытки, нанесенные дронам, и оператора за убытки, нанесенные непосредственно дронам. Это первые в Украине продукты, специально разработанные для потребностей рынка беспилотной авиации.

Ответственность Предприятия перед третьими лицами, за использование дронов

Страховым риском является событие, на случай которого проводится страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления, в результате которой может быть нанесен непреднамеренный вред жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц при осуществлении застрахованной деятельности Страхователя.

Цена: 12 000 грн


Ответственность Оператора перед Предприятием за убытки нанесенные дронам

Страховым риском является событие, на случай которого проводится страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления, в результате которой может быть нанесен непреднамеренный ущерб имуществу предприятия (дрона).

Цена: от 1 500 грн


Ответственность Оператора, за убытки нанесенные дрону

Страховым риском является событие, на случай которого проводится страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления, в результате которой может быть нанесен непреднамеренная ущерб имуществу (дрона).

Цена: от 450 грн


Ответственности перед третьими лицами

Страховым риском является событие, на случай которого проводится страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления, в результате которой может быть нанесен непреднамеренный вред жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц при осуществлении застрахованной деятельности Страхователя.

Цена: от 1 500 грн


14. Дії Страхувальника у разі настання події, що має ознаки страхового випадку

14.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

14.1.1. вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку, з’ясування характеру та обставин настання події;

14.1.2. протягом 24-х годин з моменту настання події заявити про це відповідним компетентним органам (органи МВС, МНС, державну пожежну охорону, служби аварійної допомоги тощо), викликати на місце події їх представників, дочекатися їх і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події;

14.1.3. до прибуття представників компетентних державних органів не змінювати картину події, зробити фото та відео фіксацію місця події з прив’язкою до місцевості, за винятком дій з рятування людей, майна або запобігання надзвичайним ситуаціям;

14.1.4. протягом 24-х годин з моменту настання події повідомити за телефоном 0-800-503-114 та/або  електронною поштою на адресу: [email protected] про настання події, що має ознаки страхового випадку, про це Страховика. Отримати та виконувати рекомендації Страховика відносно подальших дій Страхувальника. Якщо Страхувальник з поважних причин не мав змоги виконати зазначені дії (включаючи п. 14.1.3.), він повинен підтвердити це документально і повідомити Страховика про настання події відразу, як тільки це стане можливим;

14.1.5. протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання події надати Страховику письмову Заяву про подію за встановленою Страховиком формою та передати всі фото та відео матеріали;

14.1.6. зафіксувати фото та відео оточення події безпосередньо після її настання, з фіксацією усіх пошкоджень предмету договору страхування;

14.1.7. забезпечити представнику Страховика можливість безперешкодного огляду місця події, з’ясування причин та обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком, розмірів збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку. Представник Страховика разом із Страхувальником або його представником має право почати огляд місця події, не очікуючи офіційного повідомлення Страхувальника про настання події. Якщо Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій можливості, то Страховик вправі відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування;

14.1.8. повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до події, що має ознаки страхового випадку та документи, передбачені Розділом 16 Договору; вжити заходів для збору і передавання Страховику всіх необхідних документів для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування;

14.1.9. негайно, у найкоротший строк після отримання, але на пізніше 2 (двох) робочих днів відправити на адресу Страховика копії претензій, листів, ухвал суду та (або) судових повісток, позовів (позовних вимог), повідомлень або будь-яких інших документів, отриманих у зв’язку з пред’явленими вимогами потерпілих третіх осіб;

14.1.10. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе зобов’язань про добровільне відшкодування збитку третім особам, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність і не підписувати будь-які документи, що встановлюють розміри збитку на вимоги, висунуті до нього у зв’язку з настанням події, що має ознаки страхового випадку;

14.1.11. сприяти Страховику в досудовому врегулюванні та судовому розгляді пред’явлених вимог потерпілих третіх осіб; надати йому відповідні повноваження, а також всю необхідну інформацію та можливу допомогу для здійснення захисту;

14.1.12. систематично, у погоджені зі Страховиком строки, але не більш 5 робочих днів, інформувати Страховика про перебіг розгляду судової справи, порушеної за позовом третіх осіб;

14.1.13. якщо у Страхувальника існує можливість та підстави для відмови у задоволенні майнових претензій або зменшенні розміру позову, повідомити про це Страховика та вжити всіх необхідних заходів для здійснення цієї можливості.

 • 1.14. У випадку настання події в межах обмежень польотів згідно розділу 20.1 в межах CTR, AFIZ, ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, зарезервованого повітряного простору для забезпечення польотів за спеціально встановленими маршрутами польотів державної авіації або якщо інформація про фактичний статус елементів структури повітряного простору на час виконання польоту відсутня, страхувальник має надати до Заяву (згідно з п. 14.1.4.) про подію копії заявок на ВПП, отримання дозволів та умов ВПП, інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України, органів Державної прикордонної служби України, органів ОЦВС, органів ОПР/УПР.

14.2. Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, що має ознаки страхового випадку, інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття Страхувальником заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.

 1. Права та обов’язки Сторін. Відповідальність Сторін
 • 1. Страховик зобов’язаний:
 • 1.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
 • 1.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, що має ознаки страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;
 • 1.3. прийняти рішення про здійснення виплати страхового відшкодування або аргументовано відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування після отримання від Страхувальника документів, що підтверджують чи не підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір завданого внаслідок страхового випадку збитку;
 • 1.4. у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Договором строк;
 • 1.5. в розмірі, що не перевищує 3% від розміру страхового відшкодування, відшкодувати доцільні витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання та/або зменшення збитків;
 • 1.6. у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, в письмовій формі повідомити про це Страхувальника, з обґрунтуванням причин відмови, в передбачений Договором строк;
 • 1.7. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.
 • 2. Страхувальник зобов’язаний:
 • 2.1. сплачувати страхові платежі в розмірах і в строки, передбачені Договором;
 • 2.2. при укладенні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі інформувати Страховика про будь-які зміни ступеня страхового ризику;
 • 2.3. виконувати рекомендації Страховика щодо зниження ступеня ризику та запобігання настанню страхових випадків;
 • 2.4. вживати всіх можливих заходів та дій, в тому числі рекомендованих Страховиком або компетентними органами, з метою запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку;
 • 2.5. при укладенні Договору, а також у будь-який час протягом строку дії Договору, на письмову вимогу Страховика надати можливість представнику Страховика у погоджений Сторонами час провести огляд місця страхування;
 • 2.6. при укладенні Договору письмово повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмету Договору і надалі письмово інформувати про всі договори страхування, що укладаються, із зазначенням назви страховиків, страхових ризиків і розмірів страхових сум, номерів договорів і строків їхньої дії протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення таких договорів;
 • 2.7. повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхового випадку, в передбачений Договором строк, і діяти згідно з вимогами, визначеними у Розділі 14 Договору;
 • 2.8. на вимогу Страховика, у разі збільшення ступеня страхового ризику, укласти додаткову угоду до Договору та сплатити додатковий страховий платіж;
 • 2.9. за письмовим зверненням Страховика, при розгляді в суді обставин події, що має ознаки страхового випадку, видати Страховику довіреність на право представляти інтереси Страхувальника під час розгляду такої справи;
 • 2.10. дотримуватися конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, не допускати передавання інформації, що є комерційною таємницею Страховика, іншим особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
 • 2.11. дотримуватися правил використання повітряного простору, не допускати порушень обмежень польотів визначених в п. 20.1;
 • 3. Страховик має право:
 • 3.1. перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації, документацію, що стосується предмета Договору, виконання Страхувальником умов Договору, а також вимагати надання додаткових документів, що мають значення для оцінки ступеня страхового ризику, при укладенні Договору і у будь-який момент протягом строку його дії;
 • 3.2. у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, оглянути місце події та скласти акт огляду;
 • 3.3. робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, що має ознаки страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що можуть володіти інформацією про обставини настання події, з питань, пов’язаних із розслідуванням причин, обставин і визначенням розміру завданого збитку;

15.3.4. брати участь у заходах, спрямованих на запобігання та зменшення завданого збитку, за власною ініціативою і за власні кошти (самостійно або з залученням експертів) з’ясовувати причини та обставини настання події, що має ознаки страхового випадку, вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин настання страхового випадку або розміру страхового відшкодування; розпочати огляд місця події, не чекаючи повідомлення Страхувальника про настання події, що може бути визнана страховим випадком. Зазначені дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком події страховим випадком;

15.3.5. направити аварійного комісара або експерта на місце настання події, що має ознаки страхового випадку, для з’ясування причин настання події та розміру збитків;

15.3.6. у разі зміни обставин, що мають суттєве значення для оцінки ступеня страхового ризику та збільшення ступеня страхового ризику протягом строку дії Договору, вимагати від Страхувальника внесення змін до Договору та сплати додаткового страхового платежу. У разі відмови Страхувальника від внесення змін до Договору та/або сплати додаткового страхового платежу достроково припинити дію Договору на підставі невиконання Страхувальником своїх зобов’язань;

15.3.7. якщо відповідно до умов Договору страховий платіж сплачується декількома частинами, утримати при здійсненні виплати страхового відшкодування суму несплачених частин;

15.3.8. ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору, дострокове припинення дії Договору з письмовим повідомленням про це Страхувальника;

15.3.9. вимагати від Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування (повністю або частково), якщо протягом строку позовної давності, встановленого чинним законодавством України, стануть відомі нові обставини настання страхового випадку, що позбавляють одержувача страхового відшкодування на підставі умов Договору або закону права на одержання страхового відшкодування (повністю або частково);

15.3.10. відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені умовами Договору.

15.4. Страхувальник має право:

15.4.1. ознайомитися з умовами та Правилами страхування;

15.4.2. одержувати від Страховика інформацію, що стосується умов Договору;

15.4.3. отримати суму страхового відшкодування у разі настання страхового випадку в порядку та на умовах, передбачених Договором;

15.4.4. отримати дублікат Договору у разі втрати його оригіналу протягом періоду дії Договору, для чого потрібно звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката. Після цього втрачений примірник вважається недійсним і виплати страхового відшкодування згідно за втраченим примірником не здійснюються;

15.4.5. ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору, дострокове припинення дії Договору за умови письмового повідомлення про це Страховика;

15.4.6. у разі незгоди з результатами експертизи, проведеної Страховиком, вартість якої була оплачена Страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи незалежною експертною організацією;

15.4.7. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика здійснити виплату страхового відшкодування та/або його розмір.

 • 5. Страховик та Страхувальник мають також інші права та обов’язки, визначені в інших розділах Договору, Правил та/або передбачені законом.

15.6. У випадку порушення будь-яких грошових зобов’язань за Договором, Сторони несуть майнову відповідальність шляхом сплати пені в розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно сплаченого грошового зобов’язання за кожний календарний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені.

15.7. За затримку виплати страхового відшкодування не з вини Страховика (затримка перерахувань банком, несвоєчасне надання Страхувальником необхідних документів і т.п.) пеня не нараховується.

 • 8. Сплата пені не звільняє Сторону, що порушила умови Договору, від виконання зобов’язань за Договором.
 1. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків

16.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що має ознаки страхового випадку, прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування та визначення його розміру, одержувач страхового відшкодування зобов’язаний надати Страховику наступні документи:

16.1.1. письмову заяву про виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;

16.1.2. Договір страхування (примірник Страхувальника);

16.1.3. документи компетентних органів, до яких Страхувальник (третя особа) повинен був звернутися відповідно до чинного законодавства України (довідки, протоколи, акти тощо), що підтверджують факт, обставини та причини настання події, що призвела до завдання збитку. Залежно від характеру події і її обставин такими документами можуть бути документи відповідної компетентної установи чи організації, наприклад: довідки медичних закладів, органів пожежної охорони, відомчої аварійної служби газу, комунального підприємства, електромереж, слідчих органів МВС, МНС тощо;

16.1.4. копії документів з вимогами (претензій, позовів, включаючи всі документи, що до них додавалися), пред’явлених Страхувальнику у зв’язку з подією, що сталася;

16.1.5. рішення суду, що встановлює зобов’язання Страхувальника відшкодувати завданий збиток, якщо питання про його відшкодування розглядалося у суді;

16.1.6. документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати одержувача страхового відшкодування та підтверджують його право на отримання страхового відшкодування;

16.1.7. у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь органи МВС, й інші правоохоронні органи – копії відповідних  постанов  та відомостей;

16.1.8. документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо запобігання та зменшення розміру збитку, а також  документи фото та відео фіксації;

16.1.9. пояснювальну записку Страхувальника або посадової особи Страхувальника, з вини якої відбулася подія;

16.1.10. інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання страхового випадку, розміру завданого збитку, а також майнового інтересу особи, яка є одержувачем страхового відшкодування.

16.2. У разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю третьої особи, розмір заподіяної шкоди визначається Страховиком на підставі:

16.2.1. довідки медичного закладу з приводу амбулаторного чи стаціонарного лікування третьої особи із зазначенням періоду лікування, визначенням характеру отриманих третьою особою травм і каліцтв, діагнозу та причин, що викликали необхідність лікування, загальні висновки лікаря, підписані відповідною особою і засвідчені печаткою медичного закладу;

16.2.2. оригіналів деталізованих рахунків щодо оплати вартості наданих медичних послуг та  квитанцій (чеків), що підтверджують їх оплату;

16.2.3. рецептів на придбання ліків та документів, що підтверджують їх оплату;

16.2.4. оригіналу або нотаріально завіреної копії свідоцтва про смерть третьої особи;

16.2.5. документів, що підтверджують витрати на поховання у разі смерті третьої особи;

16.2.6. інших документів на запит Страховика, враховуючи особливості конкретної події.

16.3. У разі завдання збитку майну третіх осіб, розмір завданого збитку Страховик визначає на підставі:

16.3.1. переліку знищеного, пошкодженого або втраченого майна;

16.3.2. документів, що підтверджують майновий інтерес особи, яка має право на отримання страхового відшкодування та вартість знищеного, пошкодженого або втраченого майна (договір купівлі-продажу, чеки, фактури, квитанції тощо);

16.3.3. документи, що підтверджують розмір витрат на відновлення (ремонт) замінення майна, якому завданий збиток:

16.3.3.1. висновок (акт) експертизи або за згодою Страховика – рахунки торговельних підприємств, кошториси на ремонтні роботи, наряди-замовлення та/або інші документи, або

16.3.3.2. якщо майно було відновлене (відремонтоване) за попередньою згодою Страховика – акти виконаних робіт, рахунки за фактично виконаний ремонт пошкодженого майна організацією (фірмою), яка виконала ремонтні роботи;

16.3.4. інших документів на обґрунтований письмовий запит Страховика, враховуючи особливості конкретної події.

16.4. Зазначені у пп.16.1. – 16.3. Договору документи або визначені Страховиком залежно від характеру збитку надаються Страховику у формі оригіналів, нотаріально посвідчених копій, простих копій за умови надання Страховику можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами.

16.5. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в неповному обсязі та/або в неналежній формі, або оформлені з порушенням наявних норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), прийняття рішення про здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальнику в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів.

 • 6. Враховуючи особливості конкретної події, за письмовою згодою Страховика може бути зменшено перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку і які повинні бути надані Страховикові.
 1. Порядок визначення розміру страхового відшкодування

17.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після повного встановлення обставин, причин і розміру завданих збитків, що сталися внаслідок настання страхового випадку.

17.3. Страховик сплачує страхове відшкодування у розмірі прямого збитку, але не більше відповідних страхових сум (лімітів відповідальності), встановлених в Договорі, з урахуванням:

17.3.1. розміру обумовленої Договором безумовної франшизи;

17.3.2. сум, отриманих від інших осіб, якщо такі суми були отримані одержувачем страхового відшкодування до моменту здійснення виплати страхового відшкодування;

17.3.3. розміру збитків, відшкодованих одержувачу страхового відшкодування іншими страховиками у зв’язку з цим страховим випадком;

17.3.4. суми вартості залишків майна, у випадку недоцільності ремонту пошкодженого майна (вартість ремонту становить 75 і більше % від дійсної вартості майна). При цьому сума страхового відшкодування визначається шляхом відрахування вартості залишків майна від розміру страхової суми, але не більше вартості ремонту цього майна;

17.3.5. зносу частин, вузлів та деталей, що підлягають заміні при відновлювальному ремонті;

17.3.6. витрат, здійснених з метою запобігання та/або зменшення розміру збитку (в розмірі, що не перевищує 3% від розміру страхового відшкодування).

17.4. Всі збитки, що перевищують відповідні страхові суми (ліміти відповідальності), встановлені в Договорі, відшкодовуються Страхувальником самостійно.

17.5. У разі досудового врегулювання вимог (претензії) при нанесенні шкоди життю та здоров’ю третіх осіб до суми страхового відшкодування включаються та підлягають відшкодуванню:

17.5.1. витрати на відшкодування втраченого потерпілою третьою особою внаслідок пошкодження здоров’я заробітку (доходу). В цьому разі визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок пошкодження здоров’я, здійснюється згідно з чинним законодавством України;

17.5.2. витрати, необхідні для відновлення здоров’я потерпілої третьої особи, в т.ч. на лікування, придбання ліків, діагностику, протезування, реабілітацію потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, сторонній догляд, придбання спеціальних транспортних засобів і т. ін., якщо потерпіла третя особа потребує такої допомоги та не має права на її безкоштовне отримання. Визначення розміру додаткових витрат проводиться Страховиком на підставі документів компетентних органів (медичних закладів, органів соціального забезпечення, МСЕК) стосовно фактів та наслідків нанесення шкоди, а також з урахуванням документів, що офіційно підтверджують понесені витрати;

17.5.3. витрати на поховання у випадку смерті потерпілої третьої особи, які визначаються в розмірі необхідних та доцільних витрат на підставі документів, що підтверджують такі витрати та відшкодовуються особі, яка їх понесла;

17.5.4. частина заробітку (доходу), яку в разі смерті потерпілого втратили непрацездатні особи, які були на його утриманні або які мали право на одержання від нього такого утримання. В цьому разі визначення розміру заробітку (доходу) здійснюється згідно з чинним законодавством України.

17.6.  При судовому врегулюванні позовних вимог розмір шкоди, заподіяної Страхувальником життю та здоров’ю третьої особи визначається рішенням суду, виходячи із суми, що підлягає стягненню зі Страхувальника.

17.7. У разі досудового або судового врегулювання вимог (претензій, позовів) при нанесенні шкоди майну третіх осіб до суми страхового відшкодування включаються та підлягають відшкодуванню: реальні (прямі) збитки, завдані знищенням (втратою) та/або пошкодженням майна третіх осіб. При цьому розмір збитку визначається:

17.7.1. при знищенні або втраті майна — в розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку. Під дійсною вартістю для цілей цього Договору слід розуміти вартість відтворення майна з урахуванням його зносу на дату заподіяння збитків до настання страхового випадку;

17.7.2.  при пошкодженні майна — в розмірі витрат на його відновлення до стану, у якому майно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.

17.8. У разі здійснення виплати страхового відшкодування, розмір загальної страхової суми (агрегатного ліміту відповідальності Страховика) по Договору зменшується на розмір виплаченого відшкодування. При цьому:

17.8.1. якщо в період з дня настання події до дня прийняття Страховиком рішення про здійснення виплати або про відмову здійснити виплату страхового відшкодування за цією подією сталася інша (наступна) подія, обсяг зобов’язань Страховика на момент настання іншої (наступної) події:

17.8.1.1. у разі прийняття Страховиком рішення про здійснення виплати страхового відшкодування за попередньою подією, вважається зменшеним на розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті за попередньою подією, з дня настання такої події;

17.8.1.2. у разі прийняття Страховиком рішення про відмову здійснити виплату страхового відшкодування за попередньою подією — не змінюється;

17.8.2. у кожному разі рішення Страховика про здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування за наступною подією Страховик приймає після прийняття ним рішення про здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування за попередньою подією.

17.9. Виплата страхового відшкодування здійснюється:

17.9.1. Страхувальнику, якщо Страхувальник за письмовою згодою Страховика самостійно врегулював вимоги, пред’явлені йому третіми особами, або

17.9.2. потерпілій третій особі або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання страхового відшкодування за письмовою згодою Страхувальника у разі відсутності між Страхувальником та Страховиком будь-яких спорів щодо встановлення факту заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або  майну третіх осіб і розміру страхового відшкодування.

17.10. Незалежно від того, чи взяв Страховик на себе захист за претензією, він має право рекомендувати Страхувальнику врегулювати таку претензію без розгляду справи у суді на підставі документів, зазначених у Розділі 16 Договору, в обсязі, визначеному Страховиком та погодженому з потерпілою третьою особою.

17.11. Якщо Страхувальник не погоджується з рекомендованими Страховиком шляхами врегулювання претензії (в тому числі затягує процес врегулювання претензії), наслідком чого є звернення потерпілої третьої особи до суду, то Страховик має право відмовитися від ведення судової справи і його відповідальність за Договором не буде перевищувати суму, що відповідає розмірові прямих збитків та розміру додаткових витрат, якщо їх відшкодування передбачене Договором, погоджених Страховиком. У такому випадку не відшкодовуються збитки (витрати), пов’язані з затримкою врегулювання претензії з вини Страхувальника, а також інші збитки, яких можливо було б уникнути шляхом добровільного врегулювання претензії, за умови, що потерпіла третя особа погоджувалася на таке врегулювання.

17.12. Якщо Страховик виплачує страхове відшкодування в результаті настання одного страхового випадку декільком потерпілим третім особам, загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати розмір страхової суми (лімітів відповідальності), встановленої в Договорі для одного страхового випадку.

17.13. Якщо шкода, заподіяна потерпілим третім особам, підлягає відшкодуванню не лише Страхувальником, а й іншими особами, відповідальними за її заподіяння, то Страховик відшкодовує в межах відповідної страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої в Договорі, різницю між розміром заподіяної шкоди та сумою, що підлягає стягненню з інших осіб, відповідальних за заподіяння шкоди. Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про наявність таких осіб та про суми відшкодування, що підлягають стягненню з них.

17.14. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник має чинний договір страхування також з іншою страховою компанією щодо цього предмета Договору, то при настанні страхового випадку страхове відшкодування розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум та лімітів відповідальності, встановлених кожним страховиком, а Страховик виплачує страхове відшкодування лише в своїй частині зобов’язань.

 1. Порядок і умови виплати страхового відшкодування

18.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування згідно з умовами Договору на підставі письмової заяви Страхувальника або іншої особи, яка має право на отримання страхового відшкодування, про виплату страхового відшкодування та страхового акта, який складає Страховик у визначеній ним формі.

18.2. З метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування Страхувальник (одержувач страхового відшкодування) повинен надати Страховику документи, передбачені Розділом 16 Договору.

18.3. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування має право робити запити про відомості, пов’язані з настанням страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку:

18.3.1. якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності наданих Страхувальником (одержувачем страхового відшкодування) відомостей і документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку, а також розмір завданого збитку;

18.3.2. якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини настання страхового випадку та розмір завданого збитку. У такому разі з метою встановлення обставин, причин настання страхового випадку і розміру збитку Страховик має право призначити розслідування або експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної організації.

18.4. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня одержання Страховиком від Страхувальника (одержувача страхового відшкодування) документів, необхідних для прийняття рішення про здійснення виплати страхового відшкодування та передбачених Розділом 16 Договору, і відповідей на запити Страховика до підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку (зазначений строк рахується від дня одержання Страховиком останнього документа від Страхувальника (одержувача страхового відшкодування) або відповіді  підприємств, установ та організацій на запит), які необхідні для підтвердження факту, причин, обставин і наслідків настання страхового випадку та визначення розміру збитків, Страховик:

18.4.1. приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування (складає страховий акт). Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня складення страхового акта;

18.4.2. приймає обґрунтоване рішення про відмову здійснити виплату та протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

18.5. Якщо відносно Страхувальника або третьої особи за цим страховим випадком порушено кримінальну справу, рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування приймається після закінчення провадження у справі.

18.6. У разі виникнення спорів між Сторонами про факт, обставини та причини настання страхового випадку і розмір збитку, кожна зі Сторін має право замовити проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Сторони, яка її замовила. Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що відмова Страховика здійснити виплату страхового відшкодування (частину виплати страхового відшкодування) була необґрунтована, Страховик відшкодовує частину витрат на експертизу, що відповідає співвідношенню суми, у здійсненні виплати якої було відмовлено, і суми відшкодування, виплаченої після проведення експертизи.

18.7. Договір, за яким сплачене страхове відшкодування, розмір якого менший за розмір загальної страхової суми (агрегатного ліміту відповідальності), зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії.

 1. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування. Підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування

19.1. За цим Договором не застрахована відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, що виникла внаслідок:

19.1.1. обставин, про які Страхувальник знав або повинен був знати, але не вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку;

19.1.2. дій Страхувальника, його працівників, за які відповідно до чинного законодавства України передбачена кримінальна відповідальність;

19.1.3. використання сировини, матеріалів, товарів із заздалегідь відомими Страхувальнику дефектами. Використання речей з властивостями, що перешкоджають їх безпечному використанню або споживанню, прирівнюється до навмисного спричинення шкоди;

19.1.4. регулярного та тривалого впливу газів, пару, променів, рідин, вологості, осаду, включаючи кіптяву, дим, пил та інші неатмосферні опади та відкладення;

19.1.5. неплатоспроможності, банкрутства Страхувальника;

19.1.6. порушення Страхувальником, його працівниками вимог законів, постанов та встановлених іншими нормативними актами правил та норм пожежної безпеки, норм технічної безпеки, норм по безпечному проведенню робіт, будівельних норм та правил, інших умов, правил та інструкцій;

19.1.7. використання, зберігання або перевезення Страхувальником отруйних, хімічних, біологічно-активних речовин;

19.1.8. не усунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку обставин, що значно підвищують ступінь ризику та на необхідність усунення яких відповідно до загальновизнаних норм вказував Страхувальнику Страховик;

19.1.9. невиконання чи неналежного виконання Страхувальником своїх зобов’язань за цивільно-правовими та господарськими договорами, укладеними з третіми особами;

19.1.10. події, що відбулася поза місцем території дії Договору.

19.2.   У будь-якому випадку дія Договору не поширюється на:

19.2.1. вимоги, що висуваються особами одна одній, відповідальність яких застрахована за одним Договором або висунуті будь-якою іншою особою, що прямо або побічно належить, контролюється або управляється Страхувальником або особою, що володіє, контролює або управляє Страхувальником;

19.2.2. вимоги членів родини Страхувальника або осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах про відшкодування шкоди;

19.2.3. вимоги осіб, яким доручена ліквідація юридичної особи, до юридичної особи, що ліквідується;

19.2.4. вимоги щодо відшкодування: штрафів, пені та інших стягнень; моральної шкоди; упущеної вигоди та інших непрямих збитків третіх осіб (за виключенням випадків передбачених п. 17.5.);

19.2.5. вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю третіх осіб, що є наслідком впливу діетилстілбестролу, азбесту або матеріалів, що містять азбест, оксихіноліну, силіконових імплантатів, тютюну та тютюнових виробів, вакцин, хлорованих вуглеводів, канцерогенних речовин, діетілстиролу (DES), діоксину, сечовинного формальдегіду, препаратів розроблених на основі людської крові або її компонентів, протизаплідних засобів, засобів захисту рослин, наркотичних та психотропних речовин;

19.2.6. вимоги, що висуваються внаслідок настання відповідальності Страхувальника внаслідок перевищення посадовими особами Страхувальника своїх повноважень;

19.2.7. вимоги щодо відшкодування шкоди, що є прямим або побічним наслідком:

 • бойових дій або військових заходів, інтервенції, ворожих дій армій інших держав (незалежно від того була оголошена війна або ні), революцій, дій озброєних формувань, повстань, громадських заворушень і страйків;
 • відчуження майна в результаті вилучення, конфіскації або реквізиції будь-яким законно сформованим органом влади; арешту, знищення або пошкодження майна Страхувальника або третіх осіб за розпорядженням військової або цивільної влади;
 • прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;
 • обставин непереборної сили.

19.3. Дія Договору не поширюється на вимоги щодо відшкодування шкоди, пов’язаної із:

19.3.1. експлуатацією або використанням:

 • морських (річкових) суден та інших плавучих об’єктів;
 • транспортних засобів (включаючи механічні та причепи), що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування після їх належної реєстрації в Державтоінспекції або відповідних державних органах;

19.3.2. протизаконними діями або бездіяльністю державних органів та органів місцевого самоврядування, в т. ч. внаслідок видання протизаконних документів і розпоряджень;

19.3.3. зараженням будь-якою хворобою, що виникла внаслідок хвороби Страхувальника (працівників Страхувальника, тварин, птахів, комах, рослин, які належать Страхувальнику або були ним продані), за умови,  що  він знав або повинен був знати про таку хворобу;

19.3.4. порушенням прав інтелектуальної власності: авторських прав, включаючи недозволене використання зареєстрованих торгових, фірмових та товарних знаків, символів та найменувань, фальсифікації продукту або послуги, порушення інших прав інтелектуальної власності;

19.3.5. здійснення будь-якого виду професійної діяльності. Під професійною діяльністю у цьому Договорі розуміють діяльність суб’єкта господарювання, що вимагає спеціальної освіти працівників Страхувальника, яка підтверджується відповідними дипломами, сертифікатами та / або здійснюється на підставі ліцензій або інших подібних документів, що дають право на здійснення такої діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, за виключенням професійної діяльності операторів безпілотних повітряних суден, що, за необхідності підтверджується відповідними дипломами, сертифікатами та / або здійснюється на підставі ліцензій або інших подібних документів, що дають право на здійснення такої діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

19.3.6. діями Страхувальника або особи, що перебуває з ним у трудових відносинах, та/або діє від його імені у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

19.3.7. збитком, завданим:

 • майну, отриманому Страхувальником в лізинг, оренду, заставу (іпотеку), прокат, прийнятому Страхувальником на зберігання (за договором або як додаткова послуга);
 • майну при навантаженні на транспортний засіб та розвантаженні з нього;
 • майну (його частині), що повинно бути відновлено, відремонтовано або замінено з тієї причини, що послуги Страхувальника з його використанням було здійснено з порушенням відповідних правил, інструкцій тощо;

19.3.8. збитком, завданим землі, будинкам та/або іншим спорудам, спричиненим вібрацією, осіданням або зсувом ґрунту, вибухом, усуненням або ослабленням опори в результаті дії природних явищ або діяльності третіх осіб, а також будь-якою шкодою, що виникає у зв’язку з таким збитком;

19.3.9. здійсненням Страхувальником будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та післяпускових гарантійних зобов’язань;

19.3.10. збитками завданими навколишньому природному середовищу;

19.3.11. поведінкою свійських або диких тварин, птахів, комах, впливом рослин, що належать Страхувальнику;

19.3.12. навмисним розширенням Страхувальником, працівником Страхувальника власних меж відповідальності, ніж передбачена за законом, або  прийняття на себе відповідальності іншої особи.

19.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

19.1.1. навмисні дії Страхувальника (його представників, осіб, що знаходяться з ним у родинних чи трудових відносинах) або третіх осіб, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

19.1.2. вчинення Страхувальником (його представниками, особами, що знаходяться з ним у родинних чи трудових відносинах) або третіми особами умисного злочину, який призвів до страхового випадку;

19.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

19.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика та/або відповідні компетентні органи про настання події, що має ознаки страхового випадку, без поважних причин;

19.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про пред’явлення претензій або позовів зі сторони третіх осіб;

19.1.6. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про підвищення ступеню ризику;

19.1.7. створення Страхувальником Страховику перешкод у з’ясуванні характеру, обставин та розміру збитків;

19.1.8. невжиття Страхувальником або його представником доцільних та можливих заходів для зменшення можливих збитків;

19.1.9. невиконання Страхувальником умов Договору та/або своїх обов’язків за Договором;

19.1.20. ненадання Страхувальником документів, зазначених у Розділі 16 Договору;

19.1.21. інші випадки, передбачені законом.

 1. Умови зміни і припиненя дії Договору. Зміна ступеня страхового ризику

20.1. Зміни та доповнення до Договору в період його дії вносяться за згодою Сторін в письмовій формі шляхом укладання Додаткових угод до Договору.

20.2. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору і складається у кількості примірників Договору.

20.3. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

20.3.1. закінчення строку дії Договору;

20.3.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

20.3.3. несплати Страхувальником або сплати  в неповному обсязі страхових платежів у встановлені Договором строки;

20.3.4. ліквідації Страхувальника — юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування»;

20.3.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

20.3.6. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;

20.3.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

20.4. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати дострокового припинення дії Договору:

20.4.1. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страховий платіж за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат Страховика на ведення справи в розмірі 30% від страхового платежу та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

20.4.2. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертається повністю сплачений ним страховий платіж. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страховий платіж за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат Страховика на ведення справи в розмірі 30% від страхового платежу та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором.

20.5. У разі дострокового припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін, страховий платіж перераховується пропорційно періоду дії Договору.

20.6.  У разі дострокового припинення Договору, не допускається повернення коштів готівкою, якщо страховий платіж було сплачено Страхувальником Страховикові у безготівковій формі.

20.7. Зміною ступеня ризику вважається будь-яка зміна даних, наведених Страхувальником в заяві на страхування або інших істотних обставин щодо здійснення Застрахованої діяльності.

20.8. Протягом строку дії Договору Страхувальник зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж у триденний термін, як тільки йому стане відомо про всі істотні зміни в ступені ризику, звернутися до Страховика з письмовою заявою. У разі надходження такої заяви Страховик приймає рішення про внесення змін в Договір або про дострокове припинення його дії.

 • 9.У разі збільшення ступеню страхового ризику та внесення змін в Договір, Страховик має право на отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. Якщо у разі зміни ступеню страхового ризику Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив додатковий страховий платіж протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Страховика про оплату додаткового платежу, Договір достроково припиняє свою дію на підставі невиконання Страхувальником умов Договору відповідно до п. 20.4.2 Договору.
 • 1.Обмеження польотів.

Польоти безпілотних ПС масою до 20 кг включно виконуються без подання заявок на ВПП, без отримання дозволів на ВПП, без інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України та органів ОЦВС, органів Державної прикордонної служби України, органів ОПР та відомчих органів УПР, за умови дотримання таких вимог:

1) польоти виконуються без перетинання державного кордону України;

2) польоти виконуються поза межами встановлених заборон та обмежень ВПП, крім випадків, установлених Положенням про ВПП;

3) польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг аеродромів або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги ЗПМ/вертодромів, крім випадків узгодження з експлуатантом аеродрому/ЗПМ/вертодрому;

4) польоти виконуються не ближче 500 м від пілотованих ПС;

5) польоти не виконуються над:

скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;

об’єктами (зонами), які визначені Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Державною фіскальною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Управлінням державної охорони України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона / державна охорона (за умови позначення території навколо цих об’єктів інформаційними знаками про заборону польотів безпілотних ПС та/або шляхом оприлюднення меж такої заборони), крім випадків виконання польотів за дозволом зазначених вище повноважних органів;

6) польоти виконуються в межах прямої видимості (VLOS);

7) максимальна висота польоту не вище:

120 м над рівнем земної (водної) поверхні поза межами CTR, AFIZ, ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, зарезервованого повітряного простору для забезпечення польотів за спеціально встановленими маршрутами польотів державної авіації;

50 м над рівнем земної (водної) поверхні в межах CTR, AFIZ, ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, зарезервованого повітряного простору для забезпечення польотів за спеціально встановленими маршрутами польотів державної авіації або якщо інформація про фактичний статус елементів структури повітряного простору на час виконання польоту відсутня;

50 м над статичними перешкодами на горизонтальній відстані не більше 100 м від таких перешкод, як відхилення від зазначених вище обмежень по висоті, на запит власника такого об’єкту;

8) швидкість польоту безпілотного ПС складає не більше 160 км/год;

 • В інших випадках польоти безпілотного ПС масою до 20 кг включно та усі без винятку польоти безпілотного ПС масою більше 20 кг виконуються у межах спеціально встановлених зон та маршрутів з дотриманням вимог щодо подання заявок на ВПП, отримання дозволів та умов ВПП, інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України, органів Державної прикордонної служби України, органів ОЦВС, органів ОПР/УПР.
 1. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

21.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

21.2. У випадку порушення будь-яких грошових зобов’язань за Договором, Сторони несуть майнову відповідальність шляхом сплати пені в розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно сплаченого грошового зобов’язання за кожний календарний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені.

21.3. За затримку виплати страхового відшкодування не з вини Страховика (затримка перерахувань банком, несвоєчасне надання Страхувальником необхідних документів і т.п.) пеня не нараховується.

21.4 Сплата пені не звільняє Сторону, що порушила умови Договору, від виконання зобов’язань за Договором.

21.5. Всі спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням умов Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 1. Звільнення Сторін Договору від відповідальності

22.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які настали після набуття Договором чинності. До таких обставин, зокрема, відносяться: повінь, пожежа, землетрус або інші природні явища, війна і воєнні дії, блокада, страйк, акти або дії державних органів, включаючи прийняття урядових і відомчих рішень, й інші обставини та/або чинники, контролювати та/або жодним розумним чином впливати на які жодна зі Сторін не могла.

22.2. При настанні обставин непереборної сили строк виконання зобов’язань Сторін за Договором збільшується відповідно до строку, протягом якого будуть діяти обставини непереборної сили.

22.3. Сторона Договору, для якої стало неможливим виконання обов’язків за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів сповістити іншу Сторону Договору про ситуацію, що склалася, а також вислати поштою повідомлення щодо дій цих обставин протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту отримання такого повідомлення. Повідомлення про дію обставин непереборної сили повинне бути видане відповідним компетентним органом (зокрема, Торгово-промисловою палатою України).

 • 4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили не дає надалі права Стороні Договору, на яку подіяли ці обставини, посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності при виконанні умов Договору.
 1. Інші умови
 • 1. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом (кур’єром, телеграфом) або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.
 • 2. За наявності розбіжностей між текстом Правил та текстом Договору, пріоритет має текст Договору.
 • 3. Не обумовлені цим Договором умови регламентуються чинним законодавством України.
 • 4. Цей Договір укладений у 2 (двох) примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
 • 5. Цей Договір укладений на підставі Заяви Страхувальника про страхування відповідальності перед третіми особами.

23.6. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладенням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних.

 • 7. Страхувальник шляхом підписання цього Договору підтверджує, що: — до укладення цього Договору йому була надана Страховиком інформація, передбачена ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; — вся інформація, в т.ч. про предмет Договору, надана ним під час укладення цього Договору, є повною і достовірною; — Договір укладено з його власного волевиявлення; — право вибору Страховика є його суб’єктивним правом і не залежить від будь-яких зовнішніх чинників; — з Правилами страхування ознайомлений; — з умовами, викладеними в усіх розділах цього Договору, ознайомлений та згодний; — примірник Договору отримав; — всі вказані відомості підтверджує.